1. הגדרות:

"האתר": אתר המרשתת שכתובתו www.facebook.com.

"החברה" או "עורכת הפעילות": יקב מונטיפיורי ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים הקשורים לה.

" עמוד החברה באתר": העמוד הייחודי הקיים לחברה באתר תחת השם "יקב מונטיפיורי" לשם קידום מכירות ופרסום החברה שכתובתו - https://www.facebook.com/MontefioreWinery/

"משתתף" או "משתתפים": אזרח ישראלי שמלאו לו 18 שנים ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.

קטינים לא יורשו ליטול חלק פעיל בתחרות, והצעותיהם ככל שהוגשו בניגוד לתקנון זה לא יבואו להכרעת חבר השופטים של החברה, ממילא לא יהיו רשאים לזכות בפרס.

"הפעילות": פרסום "פוסט" לכבוד יום האהבה על גבי קיר עמוד החברה באתר, לצורך קידום מכירות של החברה, במסגרתה תתקיים תחרות "ולנטיין 2016" בה יתבקשו הגולשים להעלות תמונה שלהם עם הכיתוב: ilovemontefiorewines# כאשר הם מצולמים ליד שלט, תמונה, או כל הקשר אחר לשם מונטיפיורי אך ורק בהקשר זה! החברה תביא את התמונות שפורסמו בתגובות ל"פוסט" להחלטת חבר שופטים מטעמה, שימונה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ואשר בכפוף לשיקול דעתם החופשי והמוחלט יבחר תמונה אחת משכנעת אשר תזכה בפרס כהגדרתו להלן.

  1. תקופת הפעילות

2.1. הפעילות תתקיים החל מיום 4/2/16 בשעה 7:30 וכלה ביום 11/2/16 בשעה 22:00 (להלן: "תקופת הפעילות").

2.2. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לקצר, לשנות או לקטוע את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  1. הצהרות המשתתף:

3.1. בכתיבת המשתתף על קיר עמוד החברה באתר מסכים, מאשר, ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון והבין את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

3.2. בהשתתפותו בפעילות מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא מסכים כי הצעתו תפורסם בעמוד החברה באתר, וכי הוא מאשר ומסכים, כי החברה תהא זכאית לעשות שימוש בהצעתו גם אם היא לא תוכתר כברכה המנצחת, לרבות הכנסתה לתפריט החברה, והכל מבלי שהמשתתף יהא זכאי לתשלום כלשהו מהחברה בגין כך, למעט הפרס המפורט כדלקמן שיינתן אך ורק למי שיוכתר כמנצח. המשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה מאת עורכת הפעילות בעניין זה, לרבות בדבר זכויות כלשהן בברכה שרשם.

3.3. בהשתתפותו בפעילות מאשר ומצהיר המשתתף כי ידוע לו שהחברה מנטרת את הפרסומים במהלך הפעילות וכי השתתפותו בפעילות ובתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא להעלות לעמוד החברה באתר במסגרת הפעילות, כל הצעה העלולה להביך ו/או לפגוע במבקרים בעמוד החברה באתר ו/או במשתתפים אחרים ו/או בחברה ו/או באתר ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב.

מובהר, כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרת בסעיף זה, לא יהא זכאי להשתתף בפעילות ו/או בתחרות ו/או לזכות בפרס, כהגדרתם להלן, וכי לחברה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בפעילות ו/או בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי ו/או בכל שלב משלבי הפעילות ו/או התחרות, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.

3.4. המשתתף מאשר כי ידוע לו שבמקרה של הפרת תנאי פעילות זו ו/או הפרת תקנון זה רשאית החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף, בלא מתן הודעה כלשהי ולשלול את זכותו לקבלת הפרס. המשתתף בפעילות מצהיר כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין זאת כנגד עורכת הפעילות ו/או הבאים מטעמה.

3.5. המשתתף מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהאתר אינו בבעלות ו/או בשליטת החברה, וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות שהיא בקשר לאתר ו/או לתכניו ו/או לזמינותו ו/או לתקינותו ו/או לתקינות עמוד החברה בו ו/או לתקינות הליך ההרשמה לתחרות וכן לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לו ו/או למי מטעמו בשל כך (ככל שייגרם).

3.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף מצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

  1. אופן ותנאי הפעילות:

4.1. לשם השתתפות בפעילות על המשתתף לגלוש לעמוד הפייסבוק של היקב וכתגובה ל"פוסט" הפעילות בקיר העמוד, לכתוב ברכה שכולה אהבה למי מאהוביו/תיו וליין בכלל בתוספת ההאשטג: #ilovemontefiorewines ולתייג את האדם אותו הוא אוהב ואת היקב. התגובות שיועלו יועברו להכרעת חבר שופטים שימונה על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואלו יכריעו בדבר ההצעה הזוכה.

4.2. שם הזוכה יפורסם בעמוד החברה בתום המבצע.

4.3. החלטת החברה בדבר הזוכה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור, והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

  1. הפרס:

5.1. "הפרס" – 1 מארז הכולל שני יינות ושמן זית מתנת היקב.

5.2. למימוש הפרס, על הזוכה שיוכרז לפנות בהודעה פרטית בעמוד הפייסבוק של יקב מונטיפיורי ולהשאיר פרטי התקשרות עמם.

5.3. אין ולא תינתן אפשרות למשתתף להמיר את הפרס בכסף או בשווה-ערך אחר ולא תינתן כל אפשרות לעריכת שינוי בפרס.

מובהר בזה, כי החברה תהא רשאית לשנות את הפרס, כולו או חלקו ו/או היקף שימושו ואת תנאי קבלתו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה תודיע על שינוי כאמור בעמוד החברה באתר.

5.4. על הזוכה ליצור קשר עם החברה בתוך 72 שעות מקבלת הודעת החברה על זכייה בפעילות וזאת לשם תיאום קבלת הפרס.

5.5. החברה אינה אחראית למסירת הפרס לזוכה אשר לא יצר קשר עם החברה ו/או לא מסר פרטי התקשרות עמו בתוך סד הזמנים הנקוב לעיל. בידי החברה להכריז על זוכה אחר, והמשתתף לא יבוא בטענות לחברה בעניין זה.

5.6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, למשתתף ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות, והחברה ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף הזוכה כאילו לא רווה נחת מהפעילות ו/או מההטבה ו/או לא עלה בידו לממש את הזכיה המקובלת בפעילות.

5.7. הפרס יגיע לזוכים באמצעות חברת שליחויות שתבחר על ידי החברה. חב' השליחויות תתאם את אספקת המארז עם הזוכה, בהתאם לשעות הפעילות של חב' השליחויות. במידה ולא הצליחו הזוכה וחב' השליחויות לתאם אספקה לנוחות הזוכה, לא תהא לזוכה כל טענה כלפי החברה.

  1. מניעת / הגבלת השתתפות

6.1. החברה רשאית למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות בפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור.

6.2. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט כאמור לעיל, ומבלי שהיא תידרש לנמק בעניין.

  1. שונות

7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד החברה באתר; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.

7.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף בפעילות מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה לא יחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

7.3. למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות באתר, בין אם התבצעה על-ידי החברה ובין אם על-ידי אחרים, ו/או תקינות האתר ו/או עמוד החברה באתר. החברה ו/או מי מטעמה אינן אחראיות לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשתתף בפעילות, לרבות האתר ועמוד החברה באתר, ולא תשאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף ו/או למשתתף בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

7.4. המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודע למשתתף, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, את קליטת הפרטים ו/או קליטת התמונה ו/או יגרמו שיבוש התוצאות, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.

7.5. המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.

7.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי ההשתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

7.7. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

7.8. בהשתתפותו בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום של הפעילות, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.

7.9. לא ישתתפו בפעילות עובדי החברה, מנהליה, שותפיה, ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.

7.10. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בפעילות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

7.11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

הדין החל על מסמך זה - ועל ההשתתפות בפעילות ועל קבלת ההטבה - הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם הפעילות מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו.